Iskolánk 1989-ban indította el helyi kezdeményezésre tehetségfejlesztő programját. A matematikát tanítók kezdet óta aktívan vesznek részt ebben az összetett, kevés múlttal rendelkező tehetségkutató és gondozó programban. A szakirodalom tanulmányozása, a lehetőségek felmérése és a program megvalósítása éveket vett igénybe. A tehetség kibontakoztatásának feltételei: az adottságok, a helyes értékrend, a kellően felkészült pedagógusok, az iskolán belül meglévő keretek, támogatások, a helyes szemlélet és az alkalmas tanítási módszerek.

A matematikával kapcsolatos adottságok már az alsó tagozatban feltűnnek, ezért munkánkban nélkülözhetetlen a tanulók alapos megismerése. Tervszerű munkát igényel a tehetséges tanulók érdeklődésének felkeltése, az érdeklődés felszínen tartása, a matematikai tevékenység orientálása, a sikerélmény nevelő hatásának kiaknázása.

Milyen volt, és milyen most iskolánk matematika tanítása?A különböző képességű tanulók számára a mi iskolánkban is többnyire hagyományos órakeretben kell biztosítani, hogy mindenki a saját képességének megfelelő tempóban és fokig jusson el matematikai ismereteiben. Ezt csak a folyamatos órai differenciálás, a menet közbeni többszöri szelekció és a felzárkóztatás lehetősége biztosítja.

Amíg a KFA anyagilag is támogatta az iskola pályázatát, lehetőségünk nyílt több évfolyamon is csoportbontásokra. Így 4 éven keresztül iskolánkban olyan nívó csoportokat alakítottunk ki, amely mind a különböző képességű tanulók, mind a pedagógusok számára kedvező volt. A jó csoportokban az optimum szintet, az átlagosnál gyengébb csoportokban pedig a stabil minimum szintet tudták teljesíteni tanulóink.

Az egy évfolyamon tanító pedagógusok folyamatos szakmai együttműködésének szükségességét igen fontosnak tartjuk. Ugyan az osztályok és az osztályon belüli gyerekek képességei különbözőek, mégis úgy véljük, hogy azonos körülményeket, azonos teljesítményeket azonos mércével kell mérnünk. A témazáró feladatsorokat évek óta gyűjtjük, minden évben bővítjük, és lehetőleg azonos időben íratjuk. Az értékelés és a pontozás mindig a közös megbeszéléseket követi. Az iskolaszintű méréseket minden év májusában végezzük, és a számolási alapkészségeket valamint a gondolkodási képességeket vizsgáljuk. A gyerekek tudását vagy matematikai tudásuk hiányosságait mérve reális képet kapunk egyrészt az eredményességről vagy eredménytelenségről, másrészt a gyerekek képességeiről is. Ez a mérés mindig meghatározza további feladatainkat is.

Milyen volt és milyen most iskolánk logika oktatása?

Az 1992/93-as tanévtől évfolyamonként csak 1-1 osztályban (a volt „tehetségfejlesztő osztályokban”) a matematika órán kívül heti 1 órában logika órákon fejlesztettük tanulóink problémamegoldó gondolkodási képességét. A matematikai képességek kialakulását a logikai jellegű gondolkodás készíti elő. Többéves megfigyelésünk tapasztalatai mutatják, hogy e fejlesztés minden más tantárgy tanulásához kiváló segítséget nyújt.

Ezeknek az óráknak a népszerűségét bizonyította az is, hogy szülői kérésre 1997-től minden alsó tagozatos osztályban, a felső tagozaton kezdetben évfolyamonként egy, a 2005-ös tanévtől kezdve pedig az 5. és 6. évfolyamon minden osztályban logika órákon fejlesztjük gyermekeink logikai képességét. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy logikafejlesztő programunkban vigyázzunk a tanulók önállóságának megőrzésére, hagyjuk a gyerekeket önállóan gondolkodni, biztosítsuk, hogy a legelső lépéseket - minél több új feladatnál - teljesen önállóan tegyék meg.

Milyen órakereten kívüli szakkörök, házi versenyek voltak és vannak jelenleg is az iskolánkban?

Tanulóink nagy részére jellemző, hogy az átlagosnál jobb képességűek, jó vagy kiemelkedő matematikai adottságokkal rendelkeznek. A program bevezetése óta minden évben legalább 2 matematika szakkört indítottunk, és ezt mindig az adott évfolyamon tanuló gyerekek képességei határozták meg. Ebben a tanévben az 3. és 4. osztályos tanulók részére szerveztünk matematika szakköröket. A szakkör résztvevőinek kiválasztása többnyire szaktanári javaslatra történik. A „kiválasztottak” jellemzői, hogy az átlagos képességűeknél jobb adottságokkal rendelkeznek.

A szakköri programtervezeteket az alapkészségek, az életkori sajátosságok és a gyerekek matematikai ismereteinek figyelembevételével készítjük. A személyiségfejlesztést szem előtt tartva a programba koncentrációs gyakorlatokat, kreativitást igénylő játékokat és olyan feladatsorokat tervezünk, amelyekben az egészséges versenyszellemet, gondolkodási módjukat, megoldási módszereiket, logikai műveletekben való jártasságukat, logikailag helyes következtetésre való képességüket és bizonyítási igényüket fejleszteni lehet. Az ilyen kiscsoportos munkában lehetőség nyílik arra is, hogy gyakoroltassuk a rendezett, megfelelő külalakú írásbeli gondolatrögzítést, és segíteni tudunk a kifogyhatatlan ötletek tömör, lényegre törő leírásának megtanulásában is. Általában ezek a gyerekek elutasítják a sablon megoldásokat, keresik a többféle megoldási módot, tudnak érvelni, kérdezni, indokolni, átfogalmazni, és a legszebb megoldásnak örülni.

Az első félévben minden 8. osztályban heti 1 órában a sikeres felvételi érdekében középiskolai felvételi előkészítő órát tartunk csatlakozó órában. Az itt tanultak mélyítik a korábban tanultakat, a gyerekek rutint szereznek felvételi feladatok megoldásával a feladatmegoldásban.

 

Bálint Csabáné

intézményvezető-helyettes